Regulamin konkursu „Wygraj sesję wizerunkową!”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Wygraj sesję wizerunkową dla Twojego biznesu!” jest Uśmiech proszę! Justyna Kastyak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66, Regon: 146726590, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Celem Konkursu jest promocja usług Organizatora (dalej: „Usługi”), oferowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu oraz zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od 05.04.2016r. do 24.04.2016 r. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia dokonane w okresie od 05.04.2016r. od godz. 12.00 r. do 24.04.2016 r. do godz. 24.00.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestniczka”) może być wyłącznie pełnoletnia kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która prowadzi własną działalność gospodarczą, blog lub inny rodzaj działalności w internecie.
3.2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestniczka jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.
3.3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
3.3.1. dokonanie rejestracji na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem https://www.usmiechprosze/konkurs (dalej: „Strona”), poprzez podanie danych osobowych Uczestniczki, takich jak: imię i adres e-mail, oraz adres strony internetowej lub bloga Uczestniczki dla której miałaby być zrealizowana nagroda konkursowa;
3.3.2. Udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone na Stronie, w okresie od okresie od 05.04.2016r. od godz. 12.00 r. do 24.04.2016 r. do godz. 24.00. Uczestniczka jest zobowiązana zamieścić odpowiedź w komentarzu na Stronie. Odpowiedź nie może być dłuższa niż 500 znaków, musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestniczka jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.
3.4. Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, Zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do usunięcia takich Zgłoszeń ze Strony.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestniczka.
3.6. Prawidłowe wykonanie czynności opisanych w pkt. 3.3. powyżej uważane jest za zgłoszenie udziału w Konkursie („Zgłoszenie”).
3.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby powołane przez Organizatora: Justyna Kastyak, Milena Niebrzydowska i Monika Gąsiorek-Mosiołek.
3.8. Po zakończeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń, o którym mowa w p.2 Regulaminu, nie później niż do dnia 26.04.2016 r. Komisja, spośród osób, które wzięły udział w Konkursie i dokonały prawidłowego Zgłoszenia, wybierze laureatkę Nagrody Głównej. Decyzje Komisji Konkursowej w zakresie wyboru laureatki są ostateczne. Przy wyborze laureatki, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę nw. cechy Zadania Konkursowego: a. adekwatność do pytania konkursowego; b. oryginalność; c. walory językowe tekstu.
3.9. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje jego Uczestniczki za pośrednictwem Strony nie później, niż do dnia 27.04.2016 r. Z Laureatką Konkursu Organizator będzie kontaktował się drogą e-mailową, pisząc na adres podany w Zgłoszeniu.
3.10. Dokonanie Zgłoszenia stanowi dowód akceptacji przez Uczestniczkę warunków Regulaminu w całości. W Konkursie uczestniczą wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu.
3.11. Zgłaszając się do Konkursu Uczestniczka wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez nią treści do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, oraz na dodanie jej adresu e-mailowego do Newslettera Organizatora.
4. NAGRODY
4.1. Nagrodą dla laureatki wybranej na podstawie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu jest fotograficzna sesja wizerunkowa dla biznesu lub bloga prowadzonego przez laureatkę. W skład nagrody wchodzi:
• Sesja fotograficzna ufundowana przez Organizatora
• Makijaż do sesji zdjęciowej dla laureatki wykonany przez Pink Mink Studio
• Stylizacja włosów do sesji zdjęciowej dla laureatki wykonana przez Shake Your Head
• Stylizacja stroju do sesji zdjęciowej dla laureatki wykonana przez Monikę Gąsiorek-Mosiołek
• Buty do sesji wypożyczone przez Kazar
• Biżuteria do sesji wypożyczona przez Ditta Zimmermann oraz voucher na biżuterię Ditta Zimmermann
• Torebki do sesji wypożyczone przez Laboba oraz voucher na torebkę z nowej kolekcji Laboba
• Voucher na bieliznę Change Lingerie o wartości 200 zł
• Voucher na zabieg mezoterapii osoczem na twarz i szyję o wartości 1 200 zł w Klinice Dr Beaty Dethloff
• Voucher na szkolenie „Co dalej z tą marką” przeprowadzone przez TADAM Fashion & Marketing
4.2. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
4.3. Termin realizacji Nagrody zostanie ustalony z laureatką i fundatorami wszystkich nagród do 15.05.2016 r.
4.4. Nagroda zostanie zrealizowana do 20.06.2016r.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
5.2. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
5.3. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie.
5.4. Regulamin został opublikowany w dniu 05.04.2016 roku.
5.5. Wszelkie informacje związane z Konkursem Uczestniczki mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail foto@usmiechprosze.pl. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

Wróć na stronę konkursu.